Отлагане на дело поради здравословни причини

До преди няколко години беше изключително честа практика адвокати или пък страни по делото да отлагат съдебни заседания представяйки болнични листове. За да ограничи това негативно и бавещо съдопроизводството явление беше създаден чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г./. който изрично указва, че „При определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт”.

Така наред с болничният лист лицето възпрепятствано да присъства в съдебно заседание следва да приложи и Медицинско удостоверение, в което изрично да е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви пред разследващи органи или органите на съдебната власт. Като гаранция за това законодателят е приел, че въпросното медицинско удостоверение следва да бъде издадено не от един лекар, а от лекарска комисия, разчитайки, че това би създало повече пречки пред недобросъвестното лице, решило неоснователно да отлага и бави хода на делото.

Разбира с в живота нещата не винаги се случват според нашите желания и това наистина човек да се разболее и да не може да присъства в съдебно заседание не е рядко явление. Тогава първата трудност с която един адвокат, ищец или ответник ще се сблъска е тази, че най-често общопрактикуващият лекар не знае как да оформи медицинското удостоверение, а напълно е възможно както показва практиката и въобще да не знае за съществуването му. В такъв случай се налага адвокатът да си носи със себе си на прегледа готов разпечатан формуляр, който да предостави за попълване и който има следния вид:Udo med

След това копие от надлежно попълненото удостоверение се изпраща до компетентния съд придружено с молба за отлагане на делото, като обикновено съдът го уважава и насрочва делото за следваща дата, въпреки протестите на отсрещната страна.

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}