Tag Archives: корпоративен адвокат

Корпоративният адвокат

Адвокатска кантора обществени поръчкиСъществуват много и различни специализации, в които всеки един адвокат, в зависимост от предпочитанията и личната компетентност, избира да се развива професионално. Една от тези специализации е работата в областта на корпоративното право. Корпоративният адвокат е юрист, акцентиращ върху правни моменти, свързани пряко с дейността на фирмата – от правна регулация на ежедневната дейност до преобразуване на дружеството и плащането на данъците. Наричани още и бизнес адвокати, тези специалисти предоставят своите услуги основно на търговски субекти и се профилират в правната защита на интересите на търговски дружества функциониращи под различни организационни форми – АД, ООД, консорциуми, холдинги и т.н. За българската правна действителност този вид юристи са сравнително ново явление и до голяма степен функциите им се припокриват с тези на щатните юрисконсулти.

Корпоративните адвокати осъществяват своята дейност, както на абонаментен принцип, така и на случаен, тоест когато биват потърсени при възникнал внезапен правен проблем. Сериозните фирми с амбиции и желание да получат максимална степен на правна защита обикновено избират първия вариант, който е много по-благоприятен поради причината, че не се налага да се запознава адвокат с хода на събитията, довели до спорната ситуация, още повече, че постоянният адвокат има възможност да направлява хода на проблема, преди същият да е предизвикал трудно предвидими и негативни последици.

Всяка голяма организация, без значение от икономическия и управленческия си потенциал, рано или късно, се сблъсква с проблеми от правно естество, налагащи използването на квалифициран адвокат, който да представлява нейните интереси пред съда. И както показва практиката, колкото по-голяма е компанията, толкова по-разнородни и сложни биват проблемите й, което налага мениджърският й екип да има на разположение корпоративен адвокат с опит по конкретния правен проблем, а още по-добре, няколко адвокати, които да могат да покрият целия спектър от възможни правни спорове, с които може да се сблъска дадена компания – от гарантирането на лоялността на персонала, през регистрирането на търговски марки, до преговорите и юридическото консултиране и изготвяне на договори за крупни парични суми.

В случай, че се нуждаете от опитен корпоративен юрист, с възможности да окаже правна помощ по широк кръг правни въпроси ,можете да се обърнете към нас – адвокат Михаил Мерджанов и Адвотакско дружество „Мерджанов и Посталков“ , които с професионалните си познания и дългогодишен опит могат да гарантират качествени правни услуги по различни по своето правно естество проблеми, касаещи корпоративните отношения. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.