Tag Archives: адвокат

Адвокат по търговско право

Адвокатска кантора обществени поръчкиВсеки предприемач , който е решил да развива сериозно бизнес в нашата страна се нуждае от добър адвокат, специализиран в областта на търговското право, който да оказва комплексна юридическа помощ на съответния търговец. Адвокатът, специалист по търговско-правни въпроси, може да бъде незаменим в редица сложни ситуации, с които бизнеса се сблъсква ежедневно.  Многообразието от проверяващи органи, с които може да се сблъска един търговец надминава и най-смелите му очаквания, за това и избраният адвокат може да прояви знанията си, както по време на проверката, давайки съвети за това как тя да се проведе, без да се допусне злоупотреба с права от проверяващите, така и в последствие при обжалване на наказателните актове и постановления в съда. В случай, че има констатирани нарушения в процеса на извършваните проверки, адвокатът ще предприеме действия по възстановяване на нарушеното право и своевременно обжалване на незаконосъобразните действия.

Правната помощ от специализиран в областта на търговското право юрист може да бъде полезна за бизнеса по широк спектър от въпроси, като се започне от тривиалните проверки от различни държавни и общински органи и се стигне до реализацията на договори и отговорности за значителни парични суми.  Най-често срещаните аспекти от дейността на бизнес адвокатите са следните:

  • Спорове свързани с изпълнението на парични задължения
  • Спорове относно неустойки, свързани с неизпълнение на договорни отношения
  • Спорове относно дължими плащания по договори
  • Конфликти, свързани с плащането на данъчни задължения
  • Спорове по отношение наемните отношения на недвижими имоти и движими вещи
  • Спорове, възникнали относно арендни правоотношения,
  • Обезщетяване на нанесени вреди и възстановяване на пропуснати ползи
  • Преговори с клиенти и търговски партньори по отношение изглаждане на разногласията по договори между страните

В случай, че вашият бизнес се нуждае от качествено правно обслужване, обърнете се към адвокат Михаил Мерджанов и Адвокатско дружество „Мерджанов и Посталков“, които ще се ангажират с разрешаването на вашите юридически проблеми, предоставяйки Ви висококачествени адвокатски услуги в областта на търговското право.

 

Отлагане на дело поради здравословни причини

До преди няколко години беше изключително честа практика адвокати или пък страни по делото да отлагат съдебни заседания представяйки болнични листове. За да ограничи това негативно  и бавещо съдопроизводството явление беше създаден чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г./. който изрично указва, че „При определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт”.

Така наред с болничният лист лицето възпрепятствано да присъства в съдебно заседание следва да приложи и Медицинско удостоверение, в което изрично да е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви пред разследващи органи или органите на съдебната власт. Като гаранция за това законодателят е приел, че въпросното медицинско удостоверение следва да бъде издадено не от един лекар, а от лекарска комисия, разчитайки, че това би създало повече пречки пред недобросъвестното лице, решило неоснователно да отлага и бави хода на делото.

 Разбира с в живота нещата не винаги се случват според нашите желания и това наистина човек да се разболее и да не може да присъства в съдебно заседание не е рядко явление. Тогава първата трудност с която един адвокат, ищец или ответник ще се сблъска е тази, че най-често общопрактикуващият лекар не знае как да оформи медицинското удостоверение, а напълно е възможно както показва практиката и въобще да не знае за съществуването му. В такъв случай се налага адвокатът да си носи със себе си на прегледа готов разпечатан формуляр, който да предостави за попълване и който има следния вид:

невъзможност за ямямане пред органите на съдебната власт

След това копие от надлежно попълненото удостоверение се изпраща до компетентния съд придружено с молба за отлагане на делото, като обикновено съдът го уважава и насрочва делото за следваща дата, въпреки протестите на отсрещната страна.

Адвокат по кредитните въпроси

Адвокатска кантора обществени поръчкиАко си направим труда да се поинтересуваме, може да се окаже, че почти всички хора, които са около нас са взели кредит по една или друга причина. Различните видове кредити, кредитни карти и всякакви други парични заеми отдавна са станали част от нашия живот и заобикалящата ни действителност. Обикновено, когато един човек изтегли кредит той има ясна представа за това защо са му нужни тези пари, но съвършено не се замисля за проблемите, които могат да го връхлетят вземайки заем. Ако се замислим колко често в медиите се появява информацията за това как недобросъвестни кредитни организации използвайки пропуски в законодателството ни вкарват различни клаузи, с които да получат значително по-голяма печалба от предварително заложената в договора за кредит. За това и всеки трезвомислещ човек преди да встъпи в дълг трябва да си зададе въпроса „Как да се предпазя от бъдещи проблеми?” или „Как да реша вече възникналите ми с кредитора проблеми?”. Отговорът и на двата въпроса е един – трябва да се потърси помощта на добър адвокат по кредитните въпроси.

Но как да намерим професионален адвокат в областта на облигационното и търговското право? Има разнообразни начини за това от лична препоръка на познат до търсене в интернет. Ключов момент при изборът на такъв адвокат е той да бъде професионалист, който може да ви предразположи да се почувствате достатъчно комфортно, за да споделите с него всички подробности относно Вашата финансова ситуация. Клиентът трябва да знае, че трябва да има доверие на своя адвокат и да споделя дори незначителните на пръв поглед подробности, за да може последният да окаже качествена правна помощ. Той не трябва да се обижда или засяга от това, че му биват задавани всякакви уточняващи въпроси. Това, което не е от значение за неюристът може да бъде от огромна полза за избиране на вариант за действие от професионалния адвокат.

Много често хората питат кога е най-подходящото време да се направи консултация с адвокат? На първо място ще отбележа, че юридическа консултация от юрист може да бъде потърсена винаги, когато е нужна. Съвременният свят е изключително детайлно регулиран от законодателството и това налага активният клиент и гражданин да бъде наясно с правилата на играта. Доколкото настоящата статия касае въпросите на кредитирането консултацията по кредитните проблеми може да бъде полезна във всеки етап от процеса. Юридическата помощ може да бъде потърсена още на фазата преди получаването на кредита, когато е необходимо да се консултира кандидатът за кредит по различните неясни клаузи в договорите. Консултацията от адвокат също така може да бъде получена и при възникването на различни конфликтни ситуации свързани с погасяването на дълга. Макар, че не е задължителна консултацията от адвокат преди подписването на договор за кредит винаги е по-добрият и правилен избор и може да спести много бъдещи проблеми на кредитополучателя.

С какво може да бъде полезен един адвокат вещ в кредитните договорни отношения? На първо място избрания от Вас адвокат може да даде квалифицирана правна помощ по всеки един неясен за клиента въпрос касаещ клаузите на съответния договор за кредит. Също така при възникване на необходимост адвокатът може да окаже помощ при воденето на преговори с кредитните организации ако има проблеми свързани с изплащането на кредита. В този случай адвокатът се явява посредник между кредитора и длъжника, и може да предоговори графика и сумите за плащане, както и въпросите свързани със събирането на дълга. Не на последно място ако клиентът по една или друга причина е станал жертва на некоректен кредитор опитният адвокат ще окаже помощ и по отношение на защитата на правата на клиента пред съдебните органи.

Адвокат Михаил Мерджанов и Адвокатско дружество „Мерджанов и Посталков” са насреща за консултации по въпросите свързани с вземането и изплащането на различни видове кредити, както и с осигуряването на процесуално представителство на законните права и интереси на физическите и юридическите лица пред различни кредитни институции и съда. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.

Събиране на лоши вземания – адвокат или колекторска фирма?

събиране на лоши вземанияПроблемът със събирането на вземанията на физически и юридически лица в страната ни, създаден до голяма степен от Световната икономическа криза, доведе до бум на неизпълнението на задълженията. Тенденцията все повече хора да не обслужват задълженията си било към държавни монополисти, било към мобилни оператори, било към банки и т.н. продължава да бележи възходяща тенденция. Същата тази тенденция доведе и до създаването на печелившата ниша – събиране на дългове, която сравнително бързо бе заета от т.нар . колекторски фирми, специализиращи в тази област.

За кредиторът, който желае да събере своите вземания е съвсем естествено да потърси съответната помощ и често хората търсят услугите на колекторските фирми. До тук добре, но често същите тези фирми си служат с методи, които са на границата на закона или пък прекрачвайки го. За това и често служители на такива фирми стават обект на арести за изнудване, заплахи, а не рядко и за нанесени телесни повреди.

Един кредитор, който държи на името си определено би предпочел да се дистанцира от подобни практики, а и много по-качествено и законосъобразно обслужване той би получил от адвокат, който е специализиран в тази правна област. Адвокатите  – специалисти по събиране на дългове освен, че имат възможността да уредят спорните въпроси по извънсъдебен ред могат и да защитят интересите на своите клиенти в съда, както и на последващите етапи свързани с изпълнителното производство.

Когато даден кредитор избира адвокат, за да събере лошите си кредити освен от основните насоки при избора на адвокат, които могат да се видят ТУК, трябва и да имат предвид и опитът, която самия юрист има в областта на изпълнителното производство, а също и от креативността и индивидуалния подход към всеки подобен проблем. Всеки адвокат с практика в събирането на дългове знае, че много рядко казусите си приличат и често налагат различен маниер на действие, за да се защити правния интерес на кредитора. Добрия адвокат ще се постарае да се срещни с длъжника и да разбере позицията му по въпроса с плащането на вземането. Също така ще прецени дали срещу себе си има затруднен по обективни причини човек, желаещ да плати, но нямащ моментна възможност, или измамник застанал на твърдата позиция, че няма да плаща и само протака във времето. Адвокатът по събиране на вземания ще направи и проучване на длъжника, което да изясни освен имущественото му състояние така и другите му задължения – към държава, общини, банки и частни кредитори и ще определи къде е проблемът и защо лицето не плаща.

От обобщаването на информацията за длъжника и след консултация с кредитора, адвокатът може да избере как да уреди въпросите – по извънсъдебен път – залог на имущество, теглене на кредит от длъжника и др., или директно ще подходи към признаване и събиране на задължението по съдебен път. Основното предимство на един адвокат пред колекторска фирма е това, че той предлага комплексна услуга, включваща както тези услуги предлагани от колекторите, така и юридическото съпровождане на целия процес, които не е по силите на тези фирми.

 Ако имате проблем с некоректни длъжници и трудносъбираеми вземания можете да се свържете с адвокатска кантора Михаил Мерджанов на адресите и телефоните дадени в секцията КОНТАКТИ

Адвокатите и събирането на лоши вземания

събиране на лоши вземанияСъбирането на лоши вземания е един от най-неприятните, но за сметка на това и най-често срещаните проблеми, с които може да се сблъска всеки гражданин или пък юридическо лице предвид сложните икономически условия, в които се налага да живеем. Пресрочените плащания вече не са изключение, а стандартен казус в практиката на голяма част от българските адвокати. Въпреки това се наблюдава и интересната, но погрешна тенденция една голяма част от кредиторите да се опитват сами да съберат просрочените си вземания. При това обаче тези хора не отчитат, че за това са необходими специални навици и задълбочени познания по всеки един етап от процеса. Събирането на лоши вземания минава през следните етапи:

На първия етап действията по събиране се развиват по извънсъдебен ред. На този етап услугите по връщане на лошите вземания включват в себе си работа с длъжника и основно се акцентира върху това същия да бъде убеден да изпълни задълженията си без да се стига до влизане на спора в съда.

На втория етап от събирането основните действия които се извършват са в съда. За това, съдебния процес да протече в максимално кратки срокове и с положителен резултат за ищеца е необходимо наемането на професионален адвокат, който може грамотно и резултатно да защити интересите на кредитора в съдебно заседание.

На третия етап развиващ се след влизане в сила на съдебното решение събирането на паричните вземания се осъществява чрез съдебно изпълнителните органи – частни или държавни. За съжаление практиката показва, че държавните съдебни изпълнители рядко вършат достатъчно качествено своята работа и не са изолирани случаите, при които се отказват действия на формално основание. За да не забуксува процеса на този етап, а решението на съда да бъде изпълнено също е важно да се използват услугите на добър адвокат, имащ опит в изпълнителното производство.

Събирането на лоши вземания с помощта на професионален адвокат, като правило, е решение, което от финансова гледна точка може да се изплати неколкократно, защото освен дълга се изискват и разходите по адвокатски хонорари както и законови лихви. Освен това най-голямата полза в случая е това, че ползвайки адвокатски услуги кредиторът пести своето време и нерви, което не е маловажно.