Tag Archives: адвокат авторско право

Адвокат за защита на авторско право - част І

Адвокатска кантора обществени поръчкиВ съвременното общество услугите предлагани от адвокати в различни области от живота ни се радват на увеличаващо се търсене. Не прави изключение и търсенето на юридическа защита в областта на авторските права. Както всички знаем от практиката ако един човек създаде нещо и то е добро, успешно, носещо печалба задължително ще се намери друг, който да се опита да извлече същата печалба. За да защити успешно интересите на своя клиент един добър адвокат по авторско право в съдебния процес трябва да изясни и установи безспорно множество релевантни за делото факти, които могат да бъдат от решаващо значение за успешния и благоприятен изход на делото. Фактите, които следва да бъдат изяснени са няколко групи.

На първо място адвокатът следва да установи безспорно, че дадени авторски права принадлежат именно на ищеца.

На практика не съставлява особена трудност тези факти да бъдат доказани, кото това може да стане по няколко начина. На първо място клиентът може да е автор, създател на тези права – книги или изобретения. Ако той е създател той задължително отбелязва това на творението си, като при оспорване на правата му обикновено се изисква графологическа експертиза на почерка или подписа му. Доказването на авторството също така може да бъде постигнато и с помощта на свидетелски показания.

Освен обаче лично творение на създателя авторските права могат да бъдат създадени и от служители или работници на клиента, на които същия е поръчал да създадат съответното творение. За доказване на тези факти адвокатът по авторско право трябва да изисква различни свидетелски показания, ангажиране на веществени доказателства, например заповеди и указания, а също така и експертизи на документи и материали.

Един сравнително разпространен начин за придобиване на авторски права от клиента е получаването им по наследство. В този случай адвокатът по авторско право, следва да предостави пред съда акт за смърт на автора и удостоверение за наследници, от които документи да бъде видно, че те са законните притежатели на претендираните права.

От изключителна важност е правото на автора върху един идеен проект за сграда , която е значителна като обем, проектирана като такава, състояща са от няколко секции, които могат да изграждат в различни периоди от време . Възниква въпроса , дали в отделните периоди от време , когато се изграждат различните секции инвеститорът е в правото си без съгласието на автора да възлага следващите фази на проектиране на друг проектант, както и дали в такъв случай отделните секции, имайки относителна функционална самостоятелност могат да се разглеждат като отделни сгради , което да обуславя правото на инвеститора да сменя произволно проектантите на сградата.Подобен казус е  сравнително лесен за разрешаване , ни ситуацията се усложнява , когато възложителят е община или държавата  и използвайки процедурата на реда на ЗОП влияят върху целостта на идейния проект за цялата сграда  и чрез техническото задание  обособяват една от секциите като самостоятелна сграда  и  игнорират автора на идейния проект за цялата сградата.

Подобен казус предстои да се разреши от ВКС и се надяваме решението му да даде отговори на принципни  въпроси , които са от изключително значение за защитата на авторското право на архитектите във връзка с техните проекти .

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ……….