Tag Archives: адвокати

Адвокат по търговско право

Адвокатска кантора обществени поръчкиВсеки предприемач , който е решил да развива сериозно бизнес в нашата страна се нуждае от добър адвокат, специализиран в областта на търговското право, който да оказва комплексна юридическа помощ на съответния търговец. Адвокатът, специалист по търговско-правни въпроси, може да бъде незаменим в редица сложни ситуации, с които бизнеса се сблъсква ежедневно.  Многообразието от проверяващи органи, с които може да се сблъска един търговец надминава и най-смелите му очаквания, за това и избраният адвокат може да прояви знанията си, както по време на проверката, давайки съвети за това как тя да се проведе, без да се допусне злоупотреба с права от проверяващите, така и в последствие при обжалване на наказателните актове и постановления в съда. В случай, че има констатирани нарушения в процеса на извършваните проверки, адвокатът ще предприеме действия по възстановяване на нарушеното право и своевременно обжалване на незаконосъобразните действия.

Правната помощ от специализиран в областта на търговското право юрист може да бъде полезна за бизнеса по широк спектър от въпроси, като се започне от тривиалните проверки от различни държавни и общински органи и се стигне до реализацията на договори и отговорности за значителни парични суми.  Най-често срещаните аспекти от дейността на бизнес адвокатите са следните:

  • Спорове свързани с изпълнението на парични задължения
  • Спорове относно неустойки, свързани с неизпълнение на договорни отношения
  • Спорове относно дължими плащания по договори
  • Конфликти, свързани с плащането на данъчни задължения
  • Спорове по отношение наемните отношения на недвижими имоти и движими вещи
  • Спорове, възникнали относно арендни правоотношения,
  • Обезщетяване на нанесени вреди и възстановяване на пропуснати ползи
  • Преговори с клиенти и търговски партньори по отношение изглаждане на разногласията по договори между страните

В случай, че вашият бизнес се нуждае от качествено правно обслужване, обърнете се към адвокат Михаил Мерджанов и Адвокатско дружество „Мерджанов и Посталков“, които ще се ангажират с разрешаването на вашите юридически проблеми, предоставяйки Ви висококачествени адвокатски услуги в областта на търговското право.

 

История на адвокатурата

АдвокатиДумата адвокат, стига до наши дни от латинската дума advocatus, която най общо може да се преведе като призован. Корена на думата е advoco, което означава призовавам, викам. Произхода на думата може да бъде търсен в особеностите на съдебния процес в Древния Рим, при който подсъдимият е можел сам да се защитава или да повика за това роднина или приятел, които да го представляват. От там и произлиза и думата адвокат, тоест „повикан”.

От историческите източници може да се направи обоснования извод, че института на адвокатурата се заражда около пети-шести век преди Христа в Древна Гърция. По това време адвокатите са носели името логографи, която дума произлиза от гръцките думи lógos (дума) и grápho (писане). И поначало това били хора, които пишели на различни теми, като исторически трудове, хроники и т.н.  Горе-долу по това време логографите започнали да бъдат наемани от различни подсъдими, за да им напишат защитните им речи пред съда, а в по късно време самите логографи започнали да ги произнасят лично. И докато първите логографи в началото работели безплатно, то с времето се появили и такива, които вземали възнаграждение за своя труд. До наши дни е достигнало името на Антифон, който е живял около пети век преди Христа и именно той се счита за първия професионален логограф или адвокат. Така в южната ни съседна преди двадесет и пет века са появили първите адвокатски услуги.

Едва след това начало логографите започнали да участват в съдебните заседания и то главно поради причината, че не всички обвиняеми били грамотни и можели само да произнесат защитните си речи. Освен това участието в процеса на странични призовани хора, помагал на съда да произнесе справедливо решение. Така се развивала адвокатурата през гръцкия си период. След римските завоевания гръцкото право се обединява с римското и започва по-бързото му развитие.

По време на Римската империя, правото търпи бурно развитие, а с развитието на римското право постепенно представителството в съда започва да се осъществява от професионални адвокати. След падането на Римската империя настъпва византийския период от развитието на адвокатурата. През този период адвокатурата получава законодателна регламентация и се регулират всички сфери от дейността на адвокатите. Въвеждат се изпити, за да се упражнява тази професия, установява се броят на адвокатите за всяка провинция, появяват се адвокатските колегии. През тази епоха се появява първия кодекс, а услугите на адвокатите биват строго регламентирани, като най-голямо нарушение се приема да измениш на интересите на клиента.

 Колкото и да е странно Византийската епоха от развитието на адвокатурата не повлияла особено силно на възникването на този институт в останалите европейски страни. Някои изследователи на материята обясняват това с прекалено строгата и всестранна правна регламентация на адвокатската дейност. По-голямата част от принципите и нормите на адвокатската практика в наши дни са повлияни главно от периода на Древна Гърция и Римската империя. За това и не е случайно, че още в началото на обучението си начинаещите юристи у нас и в другите европейски страни биват запознавани с Римското право, като основа за всички останали правни дисциплини.

Адвокатът и имотните спорове

АдвокатиЦените на недвижимите имоти, както и жизнения стандарт на една голяма част от гражданите на България, правят покупката на ново жилище за голяма част от населението недостижима мечта. За това не е никак чудно, че съгражданите ни полагат големи усилия, за да запазят и това семейно гнездо, което имат. Погледнато от практическа гледна точка това е и причината, често да бъдат използвани услугите на адвокат, който да бъде специалист по имотните спорове. Както всички знаем от действителността имотните спорове възникват най-често между роднини, имащи претенции върху жилище, най-често наследствено, което добавя към подобни конфликти определен морален оттенък.

Следва да се има предвид, че решаването на един жилищен спор е сред най-сложните и с нееднозначна практика юридически казуси, пред които може да се изправи един български адвокат. Всеки подобен спор, трябва да се разглежда, като отделен случай, с всичките му правни нюанси и особености. За да се спестят излишните разходи и главоболия на клиента и неговите роднини, следва да се потърси квалифициран адвокат, който да положи усилия да разреши спора по мирен извънсъдебен път, когато това е възможно. За съжаление в повечето такива ситуации мирното и цивилизовано регулиране на отношенията не е възможно и адвокатът трябва да защитава интересите на клиентите си в съда.

Ако все пак спорът стигне да съд, клиентът трябва да потърси адвокат – специалист по имотните въпроси, които да е запознат с немалкото като обем българско законодателство регулиращо тези отношения. Избраният адвокат трябва да поеме върху себе си съставянето на необходимите процесуални документи, както и изготвянето на грамотна и издържана защитна теза. Сред останалите задължения на адвокатът разглеждащ имотни спорове е събирането на различните актове и други документи касаещи процесния имот, а също така и отсяването на тези от тях, които са в полза на неговия клиент. Събирането дори на документи, които не са в полза на клиента има своята практическа страна от гледна точка на това, че запознавайки се с тях адвокатът може да предвиди, че те ще се използват от отсрещната страна и ще му помогнат да изгради контратези на твърдяното от защитниците и. Както се вижда има не малко моменти при защитата по един правен спор за имот, които правят рисковано дадения гражданин сам да се опитва да защити своите права и интереси. Изменчивостта на законовите норми също прави така, че да се получи максимално добър шанс за благополучен изход от едно дело трябва помощта от специализиран по имотните спорове адвокат.

Ползи от услугите на адвокат

АдвокатиКакво виждаме, когато сутрин се събудим и погледнем през прозореца? Съвременният свят, който не може да съществува без наличието на голяма доза хаос в себе си. Всеки отделен човек живее свой отделен живот и с всякакви сили и средства се старае да го направи по-добър от този на останалите хора. Но в този си стремеж човек се сблъсква с неочаквани проблеми и рано или късно му се налага да използва услугите на адвокат. Въпреки, че думата адвокат отдавна е навлязла в речника ни и се е превърнала в често присъстваща съставка от съвременната действителност малко хора разбират наистина що за специалист е един адвокат и какви услуги той може да предложи.

Най-общо един адвокат може да бъде определен като лице, наето от един клиент, за да защити личните му интереси и интересите на правосъдието като цяло. В това си качество той не е служител или представител на държавата. Адвокатът се наема да защитава само интересите на конкретния клиент и на никого другиго. Почти митичен статус сред обществото е добил адвокатския хонорар, за когото могат да се срещнат най-разнородни и често абсурдни твърдения. Истината е, че за всичко в този живот се плаща. По тази причина и услугите на качествения адвокат не са евтини. При изборът на адвокат клиентът трябва да помни, че решението на неговия проблем зависи от точно този юрист и, че юридическото дилетантство може да струва много скъпо. Не напразно съществува поговорката, че скъперникът плаща два пъти. За много хора не е ясно как се определя размера на адвокатския хонорар. Съществуват няколко начина:

Почасова ставка. Прилага се когато наетият от Вас адвокат не може да определи, какъв обем от време ще му трябва за да намери разрешение на нашия проблем. При завършване на работата той предоставя отчет, в който подробно се описва времето използвано по вашия казус, предоставените услуги и направените разходи.

Фиксиран хонорар. Той е когато стойността на услугите на адвоката са договорени предварително. При него адвоката предварително представя отчет какви действия, време и разходи ще има по вашия бъдещ съдебен процес.

Резултативен хонорар. В този случай адвокатския хонорар се заплаща при спечелване на делото в размер, който е предварително определен, или пък като процент от материалния интерес.

Но какви услуги всъщност предлага един адвокат, които да оправдаят немалкото му професионално възнаграждение?

Жилищни спорове. Към този вид казуси могат да се причислят споровете за собственост, владение, споровете с доставчиците на комунално-битови услуги, наемните отношения и мн. други.

За съжаление през последните години едно значително перо в услугите предлагани от адвокати са консултациите и защитата при пътнотранспортни произшествия, както и правните спорове със застрахователите.

Наказателните дела. Дори и гражданин без престъпно самосъзнание може да бъде подведен под наказателна отговорност по най-различни състави на Наказателния кодекс – престъпления против личността, против обществения ред, длъжностни престъпления и още много други.

Правна помощ по въпросите на семейното право. Основно услугите на адвокат в тази област се ползват при развод, установяване на бащинство, осиновявания, лишавания от родителски права, настойничество и попечителство.

Арбитражни спорове. Защитата на правата и законните интереси на юридически и физически лица по търговски имуществени спорове и т.н.

Простата житейска истина е, че един надежден и високо подготвен адвокат може да бъде полезен във всяка една от сферите ни на живот и работа и може да спомогне за това да живеем с по-малко проблеми улеснявайки с правилата на правото комуникацията между нас и останалия свят.

Вицове за адвокати

Задали един и същи въпрос на ученик, икономист и адвокат: Колко прави 3+3?
Ученикът веднага отвърнал: 3+3 е равно на 6.
Икономистът отговорил: вероятно е 6, но може да бъде и 7, зависи от икономическата конюктура.
Адвокатът затворил вратата, запалил цигара, седнал на стола си, разгледал няколко сборника със закони и отговорил:
-Колкото поискате толкова ще прави. :)

********************************************************************************

Съдебен процес за кражба на крупна сума пари. Влиза съдията, далото започва, а подсъдимия стои сам на банката без своя адвокат.
Съдията го пита:
-Подсъдими, къде е вашия адвокат? Доколкото знаем сте наели такъв.
Подсъдимия:
-Не зная господин съдия, вероятно от предварителните ни разговори се е убедил, че наистина не съм откраднал тези пари, за които ме обвиняват………..:)

*********************************************************************************

Съдия задава въпрос на потърпевш от кражба:
– разпознавате ли в обвиняемия човекът, която открадна вашата кола?
Потърпевшия отговаря:
-Господин съдия, след пледоарията на адвоката на обвиняемия съвсем не съм убеден, че изобщо съм имал кола …………. :)

**********************************************************************************

Двама приятели разговарят:
-Би ли ми препоръчал опитен адвокат, защото имам един проблем?
-Естествено, веднага бих те насочил към адвокат Иванов
-А мислиш ли че ще може да помогне по моя случай?
– Дори съм твърдо убеден в това. Преди година ме ухапа куче и тръгнах да съдя собственика му. Тогава той си нае за защитник адвокат Иванов, и може да не повярваш, но ме осъдиха за това , че аз самия съм ухапал горкото куче………… :)