Събиране на лоши вземания – адвокат или колекторска фирма?

събиране на лоши вземанияПроблемът със събирането на вземанията на физически и юридически лица в страната ни, създаден до голяма степен от Световната икономическа криза, доведе до бум на неизпълнението на задълженията. Тенденцията все повече хора да не обслужват задълженията си било към държавни монополисти, било към мобилни оператори, било към банки и т.н. продължава да бележи възходяща тенденция. Същата тази тенденция доведе и до създаването на печелившата ниша – събиране на дългове, която сравнително бързо бе заета от т.нар . колекторски фирми, специализиращи в тази област.

За кредиторът, който желае да събере своите вземания е съвсем естествено да потърси съответната помощ и често хората търсят услугите на колекторските фирми. До тук добре, но често същите тези фирми си служат с методи, които са на границата на закона или пък прекрачвайки го. За това и често служители на такива фирми стават обект на арести за изнудване, заплахи, а не рядко и за нанесени телесни повреди.

Един кредитор, който държи на името си определено би предпочел да се дистанцира от подобни практики, а и много по-качествено и законосъобразно обслужване той би получил от адвокат, който е специализиран в тази правна област. Адвокатите  – специалисти по събиране на дългове освен, че имат възможността да уредят спорните въпроси по извънсъдебен ред могат и да защитят интересите на своите клиенти в съда, както и на последващите етапи свързани с изпълнителното производство.

Когато даден кредитор избира адвокат, за да събере лошите си кредити освен от основните насоки при избора на адвокат, които могат да се видят ТУК, трябва и да имат предвид и опитът, която самия юрист има в областта на изпълнителното производство, а също и от креативността и индивидуалния подход към всеки подобен проблем. Всеки адвокат с практика в събирането на дългове знае, че много рядко казусите си приличат и често налагат различен маниер на действие, за да се защити правния интерес на кредитора. Добрия адвокат ще се постарае да се срещни с длъжника и да разбере позицията му по въпроса с плащането на вземането. Също така ще прецени дали срещу себе си има затруднен по обективни причини човек, желаещ да плати, но нямащ моментна възможност, или измамник застанал на твърдата позиция, че няма да плаща и само протака във времето. Адвокатът по събиране на вземания ще направи и проучване на длъжника, което да изясни освен имущественото му състояние така и другите му задължения – към държава, общини, банки и частни кредитори и ще определи къде е проблемът и защо лицето не плаща.

От обобщаването на информацията за длъжника и след консултация с кредитора, адвокатът може да избере как да уреди въпросите – по извънсъдебен път – залог на имущество, теглене на кредит от длъжника и др., или директно ще подходи към признаване и събиране на задължението по съдебен път. Основното предимство на един адвокат пред колекторска фирма е това, че той предлага комплексна услуга, включваща както тези услуги предлагани от колекторите, така и юридическото съпровождане на целия процес, които не е по силите на тези фирми.

 Ако имате проблем с некоректни длъжници и трудносъбираеми вземания можете да се свържете с адвокатска кантора Михаил Мерджанов на адресите и телефоните дадени в секцията КОНТАКТИ

За адвокатските услуги

услуги от адвокатПрактически всеки един гражданин в някакъв момент от живота си се е изправял пред въпроса към кого да се обърне, за да защити своите нарушени законни права пред съда. Обикновено първата мисъл е за тази цел да се обърнем към адвокат и нещата да се случат като във филмите – напрегнат процес, адвокати в черни тоги и разгорещени пледоарии ……. Но една значителна част от гражданите на България при сблъсък със закона, бидейки грамотни и интелигентни хора, предпочитат да подходят към разрешаването на възникналите проблеми със свои сили. До някъде това е оправдана житейска позиция на пълноправен член на гражданско общество.  Но ако въпреки самоувереността си един зрял човек подходи към проблем от законодателно естество без излишни емоции, съвсем логично е да приеме, че по-добрия и правилен подход ще бъде да потърси квалифицирани адвокатски услуги.

Нека разгледаме един обикновен и често срещан в практиката казус – възникването на облигационен или търговски спор с контрагент по даден договор. Обикновено един управител на фирма е специалист в своята област и отлично познава проблематиката. При евентуален спор той съвсем основателно би смятал себе си за прав, но ………….. има множество странични въпроси, които е нужно да бъдат разрешени, за да се стигне до изясняването на истината, при това те далеч не винаги са във възможностите на неспециалиста.

Един от основните моменти пред бъдещия съдебен процес е правилната и кратко формулирана искова молба. Не е рядкост в практиката този важен процесуален документ да бъде съставян от самия ищец. За какво тогава да ползваме адвокатски услуги? Отговорът е лесен – всеки би могъл да оформи искова молба на непрофесионален език, но този документ не е предвиден за обикновени хора, а е вашето обосновано искане за пред съда, а съдиите освен хора са и професионалисти. Те изискват проблемът и исканията на страните да им бъдат представени в сбит, съдържателен и четлив вид. Именно тук е ролята на професионалния адвокат, който да съобрази документа със законовите и съдебните изисквания.

Но да допуснем, че все пак е съставена грамотно исковата молба. Възникват въпросите как, къде и в какви срокове същата да бъде подадена? А след като се подаде как да узнаем че всичко с нея е наред и кога е насрочено съдебното заседание? А има ли възражения от ответната страна, които трябва да вземем предвид? За да не се чуди човек по тези въпроси най-лесния и логичен избор е да потърси услугите на адвокат. Адвокатските услуги не се ограничават само до правни консултации по въпросите свързани с подаването на исковата молба. Един добър и опитен адвокат ще поеме върху себе си проблемите свързани с предстоящото съдебно заседание. Той ще осъществи процесуално представителство, ще избере тактиката и стратегията на за оптималното му развитие на базата на наличните доказателства. Професионалният юрист ще предостави комплекс от качествени адвокатски услуги, които ще доведат до благоприятно развитие и завършване на съдебния процес.

Юридически услуги за бизнеса

Адвокат ПазарджикДалеч не всяко дружество в България има или може да си позволи да има в своето щатно разписание юрисконсулт или юридически отдел, който да се грижи за разрешаването на различните възникващи законови проблеми, които практиката поставя пред съответната компания. Наличието на щатен юрист обикновено е свързано, както с проблеми от материален характер така и с множество обективни и субективни причини. Масова практика в страната ни е правната подръжка на ежедневната дейност в една фирма да не е обезпечено и помощта на адвокат да се търси едва при възникване на проблем.

На всеки бизнес, без значение дали е малък, среден или голям се случва да се сблъска с юридически усложнения от всякакво естество – неизпълнение на договорни задължения, проверки от контролни органи и т.н. За това и юридическата подръжка на Вашия бизнес от квалифициран корпоративен адвокат може да се превърне в гаранция за безпроблемното и сигурно развитие на компанията. Така всеки управител на бизнес може да бъде сигурен, че дейността му се осъществява в съответствие с българските закони и ще има на разположение помощта на квалифициран юрист, който ще може да разреши всяка ситуация свързана  проверки, ревизии, договорни неуредици и т.н.

Сключвайки договор за абонаментно правно обслужване собственикът на бизнес може да бъде спокоен за развитието му. Това, което би му гарантирал наетият корпоративен адвокат е възможността за бързо и качествено справяне с множеството проблеми, които могат да възникнат при осъществяването на дейността. В случай на съдебен спор или казус с повишена степен на сложност налагащ съдебно разрешение, управителят няма да губи време да търси адвокат, защото такъв ще бъде винаги на разположение. Корпоративния адвокат е човекът до вас, който е запознат в детайли с дейността Ви и е способен да овладее кризисната ситуация.

При предоставянето на юридическа подръжка за бизнеса адвокатска кантора Михаил Мерджанов предлага следните правни услуги:

-Правна консултация по всеки въпрос касаещ законодателството на Република България;

-Юридическа помощ за бизнеса от даването на правни съвети касаещи ежедневната дейност до становища по въпроси със значителна правна сложност даващи възможност за вземане на трудни решения от управителите на даденото дружество.

-Помощ при участие в преговори, срещи и при сключването на договори.

-Правни съвети по отношение оптимизирането на дейността на фирмата в документален и производствен аспект.

-Изготвяне на документи, договори, жалби, искови молби и т.н.

-Правна помощ по въпросите свързани с трудово-правните отношения, от подбора на кадри до прекратяването на трудовото отношение и гарантирането на лоялността на персонала.

-Контрол при проверки и ревизии от различни държавни проверяващи органи

-Юридическа помощ по въпросите на регистрацията, ликвидацията и реорганизацията на компанията, както и много други изисквани от практиката правни услуги.

За правните съвети от адвокат

Адвокат ПазарджикКритериите за избор на адвокат за получаване на правен съвет са много, като за всеки отделен човек те могат да бъдат различни. За някои хора е важна достъпността и това адвокатът или кантората да се в близост до дома или работата. Други насочват вниманието си към фактора стойност на адвокатската услуга, като търсят най-евтината, която е достъпна и т.н. Най-правилният критерий за избора на един юрист обаче е нивото му на професионализъм, специализацията и натрупания опит.

На пазара на юридически услуги в България има голямо количество адвокати и адвокатски кантори, развиващи своята дейност в различни отрасли на правото. Да се избере от тях най-подходящия специалист е задача, която определено не е от най-леките. Широко рекламираните адвокатски услуги създават опасност един клиент да бъде заблуден и да попадне на меко казано не най-подходящия защитник. Тук е и моментът да отбележим, че когато сме изправени пред даден юридически проблем времето за избор на адвокат е изключително малко. За съжаление голяма част от хората при търсенето на правни услуги все още малко се доверяват на интернет и адвокатските сайтове не се посещават особено често. Най-добре е винаги предварително да сме подготвени и да имаме под ръка телефонът на защитник, която да ни даде правен съвет по граждански или наказателен казус.

Практически всеки правен съвет, за да бъде полезен трябва да се предхожда от проучване на конкретния проблем, което може да бъде направено по телефон или на място в адвокатската кантора. Адвокатът може обективно да оцени естеството на юридическия проблем и да даде най-оптималното разрешение. Когато се допитвате до юрист се постарайте да приготвите предварително всички налични документи и доказателства. Тук следва да се спазва едно основно правило – не съществуват маловажни сведения. Дори за вас един документ да не е от значение, в ръцете на добър адвокат той може да се окаже решаващ за накланянето на везните на темида в една или друга посока. За това не спестявайте на вашия защитник никаква информация – не напразно съществува поговорката, че на адвокат и лекар се казва всичко. Практически всеки юрист дори и веднъж в работата си се срещал със скрити или забравени факти от клиенти, които са изиграли решаваща роля в един процес.

Както всяка юридическа услуга и правния съвет може да бъде даден безплатно, но също така трябва да се има предвид, че безплатно сирене има само в капана за мишки. Ако естеството на проблема изисква квалифицирана помощ то за нея ще трябва да се плати. За съжаление всичко качествено и хубаво на този свят струва пари. И адвокатите, както и лекарите трябва да бъдат професионалисти от най-висока проба и за това един опитен юрист цени своето професионално време и знае колко струват качествените правни услуги, които предлага.

Договорът за франчайзинг

договор за франчайзингКогато човек се поинтересува от тази все по-често чувана, но също така и малко разбирана дума франчайзинг, той неминуемо се среща и с основното проявление на тази бизнес практика, а именно договорът за франчайзинг. Това е двустранно писмено съглашение според което франчайзодателят предоставя комплекс от права на друго лице франчайзполучател с цел производство или пласиране на определени стоки или услуги.

Предмет на договора за франчайзинг е правото да се използват от получателя обекти на интелектуална собственост като търговски марки, промишлени образци, изобретения, полезни модели, фирмена тайна, производствен опит /ноу-хау/, а също така и бизнес репутацията на предоставящата франчайзинг организация. Страни по договора могат да бъдат само физически или юридически лица занимаващи се с търговска дейност.

Като правило договорът за франчайзинг се сключва в писмена форма като това е обусловено на първо място от обема на поеманите от страните задължения, а на второ от възможността същия да бъде консултиран с адвокат по търговско право, който да провери за скрити уловки, които на се в интерес на страната.

Въпреки, че договорите в тази нова форма на бизнес сътрудничество са със значителен обем основните задължения на страните са сравнително малко.  Основно задължение на даващия франчайзинг е да предаде техническата и производствена документация, като с това предава и своя опит в производството и предлагането на продукта или услугата, а също така и да консултира и обучава получателя и неговите служители по въпроси от правно и техническо естество. Освен това от франчайзодателя се изисква да продължи да оказва съдействие през времето на действие на договора, като запознава франчайз получателя с последните си практики и да се грижи за повишаване на квалификацията на работниците му. Основно задължение също така е контролът върху качеството на стоките или услугите.

От своя страна франчайз получателят е длъжен да използва търговската марка и другите отличителни знаци на франчайзодателя единствено по указаните в договора начин и срок. Негово задължение е и да осигури съответствие на качеството на продукта или услугата с тези на продуктите или услугите на франчайзодателя.

Получателят трябва стриктно да се придържа към инструкциите и указанията на франчайзодатея закрепени под формата на оперативен наръчник, регламентиращ  характера и условията за упражняване на предоставените му права. Като под страх от търсене на отговорност под формата на неустойки франчайзполучателят е длъжен да не разгласява станалите му известни фирмени тайни или друга определена като конфиденциална между страните информация.