Monthly Archives: февруари 2016

Корпоративният адвокат

Адвокатска кантора обществени поръчкиСъществуват много и различни специализации, в които всеки един адвокат, в зависимост от предпочитанията и личната компетентност, избира да се развива професионално. Една от тези специализации е работата в областта на корпоративното право. Корпоративният адвокат е юрист, акцентиращ върху правни моменти, свързани пряко с дейността на фирмата – от правна регулация на ежедневната дейност до преобразуване на дружеството и плащането на данъците. Наричани още и бизнес адвокати, тези специалисти предоставят своите услуги основно на търговски субекти и се профилират в правната защита на интересите на търговски дружества функциониращи под различни организационни форми – АД, ООД, консорциуми, холдинги и т.н. За българската правна действителност този вид юристи са сравнително ново явление и до голяма степен функциите им се припокриват с тези на щатните юрисконсулти.

Корпоративните адвокати осъществяват своята дейност, както на абонаментен принцип, така и на случаен, тоест когато биват потърсени при възникнал внезапен правен проблем. Сериозните фирми с амбиции и желание да получат максимална степен на правна защита обикновено избират първия вариант, който е много по-благоприятен поради причината, че не се налага да се запознава адвокат с хода на събитията, довели до спорната ситуация, още повече, че постоянният адвокат има възможност да направлява хода на проблема, преди същият да е предизвикал трудно предвидими и негативни последици.

Всяка голяма организация, без значение от икономическия и управленческия си потенциал, рано или късно, се сблъсква с проблеми от правно естество, налагащи използването на квалифициран адвокат, който да представлява нейните интереси пред съда. И както показва практиката, колкото по-голяма е компанията, толкова по-разнородни и сложни биват проблемите й, което налага мениджърският й екип да има на разположение корпоративен адвокат с опит по конкретния правен проблем, а още по-добре, няколко адвокати, които да могат да покрият целия спектър от възможни правни спорове, с които може да се сблъска дадена компания – от гарантирането на лоялността на персонала, през регистрирането на търговски марки, до преговорите и юридическото консултиране и изготвяне на договори за крупни парични суми.

В случай, че се нуждаете от опитен корпоративен юрист, с възможности да окаже правна помощ по широк кръг правни въпроси ,можете да се обърнете към нас – адвокат Михаил Мерджанов и Адвотакско дружество „Мерджанов и Посталков“ , които с професионалните си познания и дългогодишен опит могат да гарантират качествени правни услуги по различни по своето правно естество проблеми, касаещи корпоративните отношения. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.

Адвокат по търговско право

Адвокатска кантора обществени поръчкиВсеки предприемач , който е решил да развива сериозно бизнес в нашата страна се нуждае от добър адвокат, специализиран в областта на търговското право, който да оказва комплексна юридическа помощ на съответния търговец. Адвокатът, специалист по търговско-правни въпроси, може да бъде незаменим в редица сложни ситуации, с които бизнеса се сблъсква ежедневно.  Многообразието от проверяващи органи, с които може да се сблъска един търговец надминава и най-смелите му очаквания, за това и избраният адвокат може да прояви знанията си, както по време на проверката, давайки съвети за това как тя да се проведе, без да се допусне злоупотреба с права от проверяващите, така и в последствие при обжалване на наказателните актове и постановления в съда. В случай, че има констатирани нарушения в процеса на извършваните проверки, адвокатът ще предприеме действия по възстановяване на нарушеното право и своевременно обжалване на незаконосъобразните действия.

Правната помощ от специализиран в областта на търговското право юрист може да бъде полезна за бизнеса по широк спектър от въпроси, като се започне от тривиалните проверки от различни държавни и общински органи и се стигне до реализацията на договори и отговорности за значителни парични суми.  Най-често срещаните аспекти от дейността на бизнес адвокатите са следните:

  • Спорове свързани с изпълнението на парични задължения
  • Спорове относно неустойки, свързани с неизпълнение на договорни отношения
  • Спорове относно дължими плащания по договори
  • Конфликти, свързани с плащането на данъчни задължения
  • Спорове по отношение наемните отношения на недвижими имоти и движими вещи
  • Спорове, възникнали относно арендни правоотношения,
  • Обезщетяване на нанесени вреди и възстановяване на пропуснати ползи
  • Преговори с клиенти и търговски партньори по отношение изглаждане на разногласията по договори между страните

В случай, че вашият бизнес се нуждае от качествено правно обслужване, обърнете се към адвокат Михаил Мерджанов и Адвокатско дружество „Мерджанов и Посталков“, които ще се ангажират с разрешаването на вашите юридически проблеми, предоставяйки Ви висококачествени адвокатски услуги в областта на търговското право.