Monthly Archives: юни 2012

Адвокат за защита на авторско право - част І

Адвокатска кантора обществени поръчкиВ съвременното общество услугите предлагани от адвокати в различни области от живота ни се радват на увеличаващо се търсене. Не прави изключение и търсенето на юридическа защита в областта на авторските права. Както всички знаем от практиката ако един човек създаде нещо и то е добро, успешно, носещо печалба задължително ще се намери друг, който да се опита да извлече същата печалба. За да защити успешно интересите на своя клиент един добър адвокат по авторско право в съдебния процес трябва да изясни и установи безспорно множество релевантни за делото факти, които могат да бъдат от решаващо значение за успешния и благоприятен изход на делото. Фактите, които следва да бъдат изяснени са няколко групи.

На първо място адвокатът следва да установи безспорно, че дадени авторски права принадлежат именно на ищеца.

На практика не съставлява особена трудност тези факти да бъдат доказани, кото това може да стане по няколко начина. На първо място клиентът може да е автор, създател на тези права – книги или изобретения. Ако той е създател той задължително отбелязва това на творението си, като при оспорване на правата му обикновено се изисква графологическа експертиза на почерка или подписа му. Доказването на авторството също така може да бъде постигнато и с помощта на свидетелски показания.

Освен обаче лично творение на създателя авторските права могат да бъдат създадени и от служители или работници на клиента, на които същия е поръчал да създадат съответното творение. За доказване на тези факти адвокатът по авторско право трябва да изисква различни свидетелски показания, ангажиране на веществени доказателства, например заповеди и указания, а също така и експертизи на документи и материали.

Един сравнително разпространен начин за придобиване на авторски права от клиента е получаването им по наследство. В този случай адвокатът по авторско право, следва да предостави пред съда акт за смърт на автора и удостоверение за наследници, от които документи да бъде видно, че те са законните притежатели на претендираните права.

От изключителна важност е правото на автора върху един идеен проект за сграда , която е значителна като обем, проектирана като такава, състояща са от няколко секции, които могат да изграждат в различни периоди от време . Възниква въпроса , дали в отделните периоди от време , когато се изграждат различните секции инвеститорът е в правото си без съгласието на автора да възлага следващите фази на проектиране на друг проектант, както и дали в такъв случай отделните секции, имайки относителна функционална самостоятелност могат да се разглеждат като отделни сгради , което да обуславя правото на инвеститора да сменя произволно проектантите на сградата.Подобен казус е  сравнително лесен за разрешаване , ни ситуацията се усложнява , когато възложителят е община или държавата  и използвайки процедурата на реда на ЗОП влияят върху целостта на идейния проект за цялата сграда  и чрез техническото задание  обособяват една от секциите като самостоятелна сграда  и  игнорират автора на идейния проект за цялата сградата.

Подобен казус предстои да се разреши от ВКС и се надяваме решението му да даде отговори на принципни  въпроси , които са от изключително значение за защитата на авторското право на архитектите във връзка с техните проекти .

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ……….

Отлагане на дело поради здравословни причини

До преди няколко години беше изключително честа практика адвокати или пък страни по делото да отлагат съдебни заседания представяйки болнични листове. За да ограничи това негативно  и бавещо съдопроизводството явление беше създаден чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза /Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г./. който изрично указва, че „При определен домашен амбулаторен или свободен режим осигуреният е длъжен, ако е необходимо, да се яви пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт през периода на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт”.

Така наред с болничният лист лицето възпрепятствано да присъства в съдебно заседание следва да приложи и Медицинско удостоверение, в което изрично да е посочено, че заболяването не позволява на лицето да се яви пред разследващи органи или органите на съдебната власт. Като гаранция за това законодателят е приел, че въпросното медицинско удостоверение следва да бъде издадено не от един лекар, а от лекарска комисия, разчитайки, че това би създало повече пречки пред недобросъвестното лице, решило неоснователно да отлага и бави хода на делото.

 Разбира с в живота нещата не винаги се случват според нашите желания и това наистина човек да се разболее и да не може да присъства в съдебно заседание не е рядко явление. Тогава първата трудност с която един адвокат, ищец или ответник ще се сблъска е тази, че най-често общопрактикуващият лекар не знае как да оформи медицинското удостоверение, а напълно е възможно както показва практиката и въобще да не знае за съществуването му. В такъв случай се налага адвокатът да си носи със себе си на прегледа готов разпечатан формуляр, който да предостави за попълване и който има следния вид:

невъзможност за ямямане пред органите на съдебната власт

След това копие от надлежно попълненото удостоверение се изпраща до компетентния съд придружено с молба за отлагане на делото, като обикновено съдът го уважава и насрочва делото за следваща дата, въпреки протестите на отсрещната страна.

Адвокат по кредитните въпроси

Адвокатска кантора обществени поръчкиАко си направим труда да се поинтересуваме, може да се окаже, че почти всички хора, които са около нас са взели кредит по една или друга причина. Различните видове кредити, кредитни карти и всякакви други парични заеми отдавна са станали част от нашия живот и заобикалящата ни действителност. Обикновено, когато един човек изтегли кредит той има ясна представа за това защо са му нужни тези пари, но съвършено не се замисля за проблемите, които могат да го връхлетят вземайки заем. Ако се замислим колко често в медиите се появява информацията за това как недобросъвестни кредитни организации използвайки пропуски в законодателството ни вкарват различни клаузи, с които да получат значително по-голяма печалба от предварително заложената в договора за кредит. За това и всеки трезвомислещ човек преди да встъпи в дълг трябва да си зададе въпроса „Как да се предпазя от бъдещи проблеми?” или „Как да реша вече възникналите ми с кредитора проблеми?”. Отговорът и на двата въпроса е един – трябва да се потърси помощта на добър адвокат по кредитните въпроси.

Но как да намерим професионален адвокат в областта на облигационното и търговското право? Има разнообразни начини за това от лична препоръка на познат до търсене в интернет. Ключов момент при изборът на такъв адвокат е той да бъде професионалист, който може да ви предразположи да се почувствате достатъчно комфортно, за да споделите с него всички подробности относно Вашата финансова ситуация. Клиентът трябва да знае, че трябва да има доверие на своя адвокат и да споделя дори незначителните на пръв поглед подробности, за да може последният да окаже качествена правна помощ. Той не трябва да се обижда или засяга от това, че му биват задавани всякакви уточняващи въпроси. Това, което не е от значение за неюристът може да бъде от огромна полза за избиране на вариант за действие от професионалния адвокат.

Много често хората питат кога е най-подходящото време да се направи консултация с адвокат? На първо място ще отбележа, че юридическа консултация от юрист може да бъде потърсена винаги, когато е нужна. Съвременният свят е изключително детайлно регулиран от законодателството и това налага активният клиент и гражданин да бъде наясно с правилата на играта. Доколкото настоящата статия касае въпросите на кредитирането консултацията по кредитните проблеми може да бъде полезна във всеки етап от процеса. Юридическата помощ може да бъде потърсена още на фазата преди получаването на кредита, когато е необходимо да се консултира кандидатът за кредит по различните неясни клаузи в договорите. Консултацията от адвокат също така може да бъде получена и при възникването на различни конфликтни ситуации свързани с погасяването на дълга. Макар, че не е задължителна консултацията от адвокат преди подписването на договор за кредит винаги е по-добрият и правилен избор и може да спести много бъдещи проблеми на кредитополучателя.

С какво може да бъде полезен един адвокат вещ в кредитните договорни отношения? На първо място избрания от Вас адвокат може да даде квалифицирана правна помощ по всеки един неясен за клиента въпрос касаещ клаузите на съответния договор за кредит. Също така при възникване на необходимост адвокатът може да окаже помощ при воденето на преговори с кредитните организации ако има проблеми свързани с изплащането на кредита. В този случай адвокатът се явява посредник между кредитора и длъжника, и може да предоговори графика и сумите за плащане, както и въпросите свързани със събирането на дълга. Не на последно място ако клиентът по една или друга причина е станал жертва на некоректен кредитор опитният адвокат ще окаже помощ и по отношение на защитата на правата на клиента пред съдебните органи.

Адвокат Михаил Мерджанов и Адвокатско дружество „Мерджанов и Посталков” са насреща за консултации по въпросите свързани с вземането и изплащането на различни видове кредити, както и с осигуряването на процесуално представителство на законните права и интереси на физическите и юридическите лица пред различни кредитни институции и съда. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.