Monthly Archives: април 2012

Намаляване на адвокатския хонорар по изпълнително дело

В практиката си често мои клиенти взели по една или друга причина от т.нар „бързи кредити” или пък дължащи суми на различни лизингови компании, биват откровено товарени от юрисконсултите и адвокатите на въпросните компании с допълнителни разходи под формата на адвокатски хонорар. Един от последните ми случаи беше юрисконсулт на една от големите кредитиращи фирми, който беше написал като хонорар на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК 750 лева за образуване на изпълнително дело, при положение, че дългът на длъжника беше за 180 лева.

Какви са вариантите за един длъжник изправен пред подобен юрисконсултски или адвокатски произвол? Естествено да подаде възражение в частта със разноските пред съответния държавен съдия изпълнител с искане за намаляване на адвокатския хонорар поради прекомерност на основание чл. 75, ал 5 от ГПК. Съгласно чл. 10, ал. 1 от Тарифата за минималните размери на адвокатските възнаграждения за образуването на изпълнително дело адвокатския хонорар е в размер на 100 лева, а съгласно ал. 2 на същия член за воденето на изпълнително дело и процесуални действия за удовлетворяване на парични претенции както е в конкретния случай сумата е 50% от тази по чл. 7, ал. 2 , т. 1, регламентираща, че при дела с материален интерес до 1000 лева, адвокатското възнаграждение е 100 лева, или съобразявайки го с разпоредбата на чл. 10, ал. 2 – 50 лева.

Сумарно това прави общо 150 лева минимален адвокатски хонорар за конкретния казус. В тарифата обаче има и един §2 който казва, че в хипотезата на 75, ал 5 от ГПК, намаляването на адвокатския хонорар не може да бъде под трикратния размер на възнагражденията, посочени в тарифата. Което автоматично означава, че при подаване на искане за намаляване на хонорар поради прекомерност сумата не може да бъде по ниска от 450 лева, което въпреки, че не е кой знае какво все пак облекчение в размер на 300 лева за длъжника. Естествено в искането за намаляване на адвокатския хонорар като мотив трябва да бъде посочена ниската степен на правна и фактическа сложност на подобен род юридически казуси. Посоченият случай е доста често разпространен в практиката, предвид факта, че в преобладаващата си част изпълнителни дела заведени от кредитни и лизингови компании са за задължения в размер под 1000 лева.

Грешки при събирането на дългове

събиране на вземанияГодините на Икономическа криза повлияха сериозно върху възможността на физическите и юридическите лица да обслужват своите парични заеми от банки и други кредитни институции.  Това е основната причина за ръста на необслужваните задължения, които отбелязаха сериозен ръст. Освен кризата други причини за неплащането на дългове са реалната невъзможност или пък просто нежеланието те да бъдат връщани. Колкото хора – толкова и причини, но резултатът е един – непотърсени пари, а от там и заплахи за финансовата стабилност на кредиторите. Често самите кредитори допускат доста грешки, които в последствие довеждат до излишни усложнения. В настоящата статия ще разгледаме най-често срещаните от тях при събирането на дългове.

Грешка 1 – Изоставяне на търсенето на дълга, тоест когато кредитора не предприема самостоятелно действия по събирането му и не предявява никакви претенции към длъжника за изплащане на задължението. Често това води до пропуснати ползи във вид на законови лихви, или пък ако е пропуснато в договора не дава право за начисляване на неустойки. За да се предотвратят негативните последици кредиторът трябва възможно най-рано да започне да комуникира с длъжника по спорните въпроси, а докато преговаря, да подготви документите за вкарване на спора в съд. Комуникацията следва да се ограничи в рамките на законовите разпоредби, като не трябва да се забравя, че умерената настойчивост в тази ситуация е най-правилното на тази фаза поведение.

Грешка 2 – Да се очаква доброволното изпълнение на решението на съда. След като кредиторът е наел адвокат и е спечелил делото не предприема действия по снабдяването си с изпълнителен лист. Като следствие от това длъжника нищо не предприема, за да изпълни съдебното решение, а дори и се опитва всячески да се освободи от своите активи застрашени от запориране. В този случай трябва да се предприемат незабавни мерки по образуването на изпълнително производство, чрез изкарването на изпълнителен лист непосредствено след като съдебното решение влезе в сила. На този етап от събирането на дълга е за предпочитане да потърсите помощта на опитен в изпълнителното производство юрист.

Грешка 3 – Пасивност на взискателя по отношение работата на съдия-изпълнителя. След образуването на изпълнителното производство кредитора спира да участва в процеса. Грешката е в това, че държавния съдия изпълнител не предприема действия по своя инициатива, а очаква те да бъдат поискани от кредитора-взискател. Като резултат изпълнителното дело ще потъне по шкафовете, а ДСИ ще се ограничи до стандартните поискани при образуването действия по проучването. За да не се стига до този вариант кредиторът трябва регулярно да посещава Съдебно изпълнителната служба или да се допитва до своя адвокат какво се случва, какво имущество е открито при проучванията и какви действия са или ще бъдат предприети.

История на адвокатурата

АдвокатиДумата адвокат, стига до наши дни от латинската дума advocatus, която най общо може да се преведе като призован. Корена на думата е advoco, което означава призовавам, викам. Произхода на думата може да бъде търсен в особеностите на съдебния процес в Древния Рим, при който подсъдимият е можел сам да се защитава или да повика за това роднина или приятел, които да го представляват. От там и произлиза и думата адвокат, тоест „повикан”.

От историческите източници може да се направи обоснования извод, че института на адвокатурата се заражда около пети-шести век преди Христа в Древна Гърция. По това време адвокатите са носели името логографи, която дума произлиза от гръцките думи lógos (дума) и grápho (писане). И поначало това били хора, които пишели на различни теми, като исторически трудове, хроники и т.н.  Горе-долу по това време логографите започнали да бъдат наемани от различни подсъдими, за да им напишат защитните им речи пред съда, а в по късно време самите логографи започнали да ги произнасят лично. И докато първите логографи в началото работели безплатно, то с времето се появили и такива, които вземали възнаграждение за своя труд. До наши дни е достигнало името на Антифон, който е живял около пети век преди Христа и именно той се счита за първия професионален логограф или адвокат. Така в южната ни съседна преди двадесет и пет века са появили първите адвокатски услуги.

Едва след това начало логографите започнали да участват в съдебните заседания и то главно поради причината, че не всички обвиняеми били грамотни и можели само да произнесат защитните си речи. Освен това участието в процеса на странични призовани хора, помагал на съда да произнесе справедливо решение. Така се развивала адвокатурата през гръцкия си период. След римските завоевания гръцкото право се обединява с римското и започва по-бързото му развитие.

По време на Римската империя, правото търпи бурно развитие, а с развитието на римското право постепенно представителството в съда започва да се осъществява от професионални адвокати. След падането на Римската империя настъпва византийския период от развитието на адвокатурата. През този период адвокатурата получава законодателна регламентация и се регулират всички сфери от дейността на адвокатите. Въвеждат се изпити, за да се упражнява тази професия, установява се броят на адвокатите за всяка провинция, появяват се адвокатските колегии. През тази епоха се появява първия кодекс, а услугите на адвокатите биват строго регламентирани, като най-голямо нарушение се приема да измениш на интересите на клиента.

 Колкото и да е странно Византийската епоха от развитието на адвокатурата не повлияла особено силно на възникването на този институт в останалите европейски страни. Някои изследователи на материята обясняват това с прекалено строгата и всестранна правна регламентация на адвокатската дейност. По-голямата част от принципите и нормите на адвокатската практика в наши дни са повлияни главно от периода на Древна Гърция и Римската империя. За това и не е случайно, че още в началото на обучението си начинаещите юристи у нас и в другите европейски страни биват запознавани с Римското право, като основа за всички останали правни дисциплини.

Адвокатът и имотните спорове

АдвокатиЦените на недвижимите имоти, както и жизнения стандарт на една голяма част от гражданите на България, правят покупката на ново жилище за голяма част от населението недостижима мечта. За това не е никак чудно, че съгражданите ни полагат големи усилия, за да запазят и това семейно гнездо, което имат. Погледнато от практическа гледна точка това е и причината, често да бъдат използвани услугите на адвокат, който да бъде специалист по имотните спорове. Както всички знаем от действителността имотните спорове възникват най-често между роднини, имащи претенции върху жилище, най-често наследствено, което добавя към подобни конфликти определен морален оттенък.

Следва да се има предвид, че решаването на един жилищен спор е сред най-сложните и с нееднозначна практика юридически казуси, пред които може да се изправи един български адвокат. Всеки подобен спор, трябва да се разглежда, като отделен случай, с всичките му правни нюанси и особености. За да се спестят излишните разходи и главоболия на клиента и неговите роднини, следва да се потърси квалифициран адвокат, който да положи усилия да разреши спора по мирен извънсъдебен път, когато това е възможно. За съжаление в повечето такива ситуации мирното и цивилизовано регулиране на отношенията не е възможно и адвокатът трябва да защитава интересите на клиентите си в съда.

Ако все пак спорът стигне да съд, клиентът трябва да потърси адвокат – специалист по имотните въпроси, които да е запознат с немалкото като обем българско законодателство регулиращо тези отношения. Избраният адвокат трябва да поеме върху себе си съставянето на необходимите процесуални документи, както и изготвянето на грамотна и издържана защитна теза. Сред останалите задължения на адвокатът разглеждащ имотни спорове е събирането на различните актове и други документи касаещи процесния имот, а също така и отсяването на тези от тях, които са в полза на неговия клиент. Събирането дори на документи, които не са в полза на клиента има своята практическа страна от гледна точка на това, че запознавайки се с тях адвокатът може да предвиди, че те ще се използват от отсрещната страна и ще му помогнат да изгради контратези на твърдяното от защитниците и. Както се вижда има не малко моменти при защитата по един правен спор за имот, които правят рисковано дадения гражданин сам да се опитва да защити своите права и интереси. Изменчивостта на законовите норми също прави така, че да се получи максимално добър шанс за благополучен изход от едно дело трябва помощта от специализиран по имотните спорове адвокат.

Ползи от услугите на адвокат

АдвокатиКакво виждаме, когато сутрин се събудим и погледнем през прозореца? Съвременният свят, който не може да съществува без наличието на голяма доза хаос в себе си. Всеки отделен човек живее свой отделен живот и с всякакви сили и средства се старае да го направи по-добър от този на останалите хора. Но в този си стремеж човек се сблъсква с неочаквани проблеми и рано или късно му се налага да използва услугите на адвокат. Въпреки, че думата адвокат отдавна е навлязла в речника ни и се е превърнала в често присъстваща съставка от съвременната действителност малко хора разбират наистина що за специалист е един адвокат и какви услуги той може да предложи.

Най-общо един адвокат може да бъде определен като лице, наето от един клиент, за да защити личните му интереси и интересите на правосъдието като цяло. В това си качество той не е служител или представител на държавата. Адвокатът се наема да защитава само интересите на конкретния клиент и на никого другиго. Почти митичен статус сред обществото е добил адвокатския хонорар, за когото могат да се срещнат най-разнородни и често абсурдни твърдения. Истината е, че за всичко в този живот се плаща. По тази причина и услугите на качествения адвокат не са евтини. При изборът на адвокат клиентът трябва да помни, че решението на неговия проблем зависи от точно този юрист и, че юридическото дилетантство може да струва много скъпо. Не напразно съществува поговорката, че скъперникът плаща два пъти. За много хора не е ясно как се определя размера на адвокатския хонорар. Съществуват няколко начина:

Почасова ставка. Прилага се когато наетият от Вас адвокат не може да определи, какъв обем от време ще му трябва за да намери разрешение на нашия проблем. При завършване на работата той предоставя отчет, в който подробно се описва времето използвано по вашия казус, предоставените услуги и направените разходи.

Фиксиран хонорар. Той е когато стойността на услугите на адвоката са договорени предварително. При него адвоката предварително представя отчет какви действия, време и разходи ще има по вашия бъдещ съдебен процес.

Резултативен хонорар. В този случай адвокатския хонорар се заплаща при спечелване на делото в размер, който е предварително определен, или пък като процент от материалния интерес.

Но какви услуги всъщност предлага един адвокат, които да оправдаят немалкото му професионално възнаграждение?

Жилищни спорове. Към този вид казуси могат да се причислят споровете за собственост, владение, споровете с доставчиците на комунално-битови услуги, наемните отношения и мн. други.

За съжаление през последните години едно значително перо в услугите предлагани от адвокати са консултациите и защитата при пътнотранспортни произшествия, както и правните спорове със застрахователите.

Наказателните дела. Дори и гражданин без престъпно самосъзнание може да бъде подведен под наказателна отговорност по най-различни състави на Наказателния кодекс – престъпления против личността, против обществения ред, длъжностни престъпления и още много други.

Правна помощ по въпросите на семейното право. Основно услугите на адвокат в тази област се ползват при развод, установяване на бащинство, осиновявания, лишавания от родителски права, настойничество и попечителство.

Арбитражни спорове. Защитата на правата и законните интереси на юридически и физически лица по търговски имуществени спорове и т.н.

Простата житейска истина е, че един надежден и високо подготвен адвокат може да бъде полезен във всяка една от сферите ни на живот и работа и може да спомогне за това да живеем с по-малко проблеми улеснявайки с правилата на правото комуникацията между нас и останалия свят.