Корпоративният адвокат

бизнес адвокатСъществуват много и различни специализации, в които всеки един адвокат, в зависимост от предпочитанията и личните си компетенции, избира да се развива професионално. Една от тези специализации е работата в областта на корпоративното право. Корпоративният адвокат е юрист акцентиращ върху правни моменти свързани пряко с дейността на фирмата – от правна регулация на ежедневната дейност до преобразуване на дружеството и плащането на данъците. Наричани още и бизнес адвокати тези специалисти предоставят своите услуги основно на търговски субекти и се профилират в правната защита на интересите на търговски дружества функциониращи под различни организационни форми – АД, ООД, консорциуми, холдинги и т.н. За българската правна действителност този вид юристи са сравнително ново явление и до голяма степен функциите им се припокриват с тези на щатните юрисконсулти.

Корпоративните адвокати осъществяват своята дейност както на абонаментен принцип, така и на случаен, тоест когато биват потърсени при възникнал внезапен правен проблем. Сериозните фирми с амбиции и желание да получат максимална степен на защита обикновено избират първия вариант, който е много по-благоприятен поради причината, че не се налага да се запознава адвокат с хода на събитията, довели до спорната ситуация, още повече, че постоянният адвокат има възможност да направлява хода на проблема преди същия да е достигнал трудно предвидими и негативни последици.

Всяка голяма организация, без значение от икономическата и управленческата си сила рано или късно се сблъсква с проблеми от правно естество налагащи използването на квалифициран адвокат, който да представлява нейните интереси пред съда. И както показва практиката, колкото по-голяма е компанията толкова по-разнородни и сложни биват проблемите и, което и налага мениджърският и екип да има на разположение корпоративен адвокат с опит по конкретния правен проблем, а още по-добре няколко адвокати, които да могат да покрият целия спектър от възможни правни спорове, с които може да се сблъска дадена компания – от гарантирането на лоялността на персонала, през регистрирането на търговски марки, до преговорите и юридическото съпровождане на договори за крупни парични суми.

В случай, че се нуждаете от опитен корпоративен юрист, с възможности да покрие всеки един аспект от Вашия бизнес можете да се обърнете към нас – адвокат Михаил Мерджанов и специалистите от адвокатска кантора МС Партнърс, които с професионалните си познания и дългогодишен опит могат да гарантират качествени правни услуги по всички въпроси касаещи корпоративните отношения. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.

Адвокат по търговско право

Адвокат ПазарджикВсеки решил да развива сериозно бизнес в нашата страна предприемач се нуждае от добър адвокат специализиран в областта на търговското право, който да оказва комплексна юридическа помощ на съответното дружество. Адвокатът специалист по търговско-правни въпроси може да бъде незаменим в редица сложни ситуации, с които бизнеса се сблъсква ежедневно.  Многообразието от проверяващи органи, с които може да се сблъска един търговец надминава и най-смелите му очаквания, за това и избраният адвокат може да прояви знанията си както по време на проверката, давайки съвети за това как тя да се проведе, без да се допусне злоупотреба с права от проверяващите, така и в последствие при обжалване на наказателните актове и постановления в съда. В случай, че има констатирани нарушения в процеса на извършваните проверки, адвокатът ще предприеме действия по възстановяване на нарушеното право и своевременно обжалване на незаконосъобразните действия.

Правната помощ от специализиран в областта на търговското право юрист може да бъде полезна за бизнеса по широк спектър от въпроси, като се започне от тривиалните проверки от различни държавни и общински органи и се стигне до реализацията на договори и отговорности за значителни парични суми.  Най-често срещаните аспекти от дейността на бизнес адвокатите са следните:

 • Спорове свързани с изпълнението на парични задължения
 • Арбитражни спорове относно действителността на сделки
 • Спорове относно неустойки свързани с неизпълнение на договорни отношения
 • Спорове относно дължими плащания по договори
 • Конфликти свързани с плащането на данъчни задължения
 • Спорове по отношение наемните отношения на недвижими имоти и движими вещи
 • Спорове възникнали относно арендни правоотношения,
 • Обезщетяване на нанесени вреди и възстановяване на пропуснати ползи
 • Преговори с клиенти и търговски партньори по отношение изглаждане на разногласията по договори между страните
 • Защита на правата на клиента по отношение участието му в процедури по обществени поръчки
 • Регистрация и защита на търговски марки, изобретения и полезни модели и т.н.

В случай, че вашият бизнес се нуждае от качествено правно обслужване обърнете се към адвокат Михаил Мерджанов и професионалистите от „МС Партнърс”, които ще се ангажират с разрешаването на вашите юридически проблеми, предоставяйки Ви висококачествени адвокатски услуги в областта на търговското право.

 

Адвокатска помощ при обществени поръчки

Адвокатска кантора обществени поръчкиЕдна голяма част от българския бизнес и организации, особено доставчиците на стоки и услуги разчитат или се интересуват от обществените поръчки като източник на доходи във времена на криза. За съжаление една много малка част от предприемачите има необходимата правна и практическа подготовка, за да участва ефективно в тези процедури. За това и в настоящата статия ще разгледаме накратко насоките, в които може да бъде полезна помощта от адвокат специализиран именно в сферата на обществените поръчки.

Адвокатската помощ от квалифициран специалист може да е полезна както за възложителя на обществена поръчка така и за участникът, който желае да спечели този род бизнес процедури. По отношение на възложителя един добър адвокат може да окаже юридическо съдействие относно хода на процедурата по възлагане на обществена поръчка за доставка на стоки, предоставяне на услуги или строителство. Избрания да консултира процедурата юрист също така ще може да окаже помощ по определянето на стойността на обществената поръчка и дали поръчката реално попада под действието на закона за обществените поръчки, който изчерпателно изброява обектите, за които се прилагат разпоредбите му. Също така адвокатът по обществени поръчки ще осъществи и консултантска помощ, а при нужда и ще извърши действия по подаване на документацията по процедурата до Държавен вестник и Агенцията по обществени поръчки, за да бъде вписана същата в Регистъра на обществените поръчки. Консултиращият адвокат ще провери дали обявлението за обществена поръчка съдържа всички задължителни реквизити съгласно ЗОП, а в случай, че същото има пропуски да ги отстрани своевременно.

Както на възложителя добрият адвокат специализиран в сферата на обществените поръчки може да бъде полезен и на кандидатът за участие в тази процедура, а на по-късен етап и на изпълнителя, с когото е сключен договорът. Помощта на адвоката за тази категория участници се изразява в консултирането по отношение на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка и изготвянето в съответствие със законовите норми на комплекта документи. Адвокатът съдейства за закупуването на документите за участие, комуникира с възложителя относно даването на разяснения и не на последно място се грижи за спазването на правата на своя клиент, които за съжаление не е рядкост да бъдат погазвани в интерес на един или друг кандидат.

В случай, че правата на неговия клиент са нарушени адвокатът по обществени поръчки следва да предприеме всички допустими от закона действия, с които да защити интересите на своя клиент, включително и сезиране на комисията за защита на конкуренцията, която е компетентният да провери фактите посочени в жалбата орган и да постанови решение по отстраняването им или да постанови временни мерки за спиране на процедурата. Най-често срещаните нарушения по повод възлагане на обществени поръчки са свързани със сключването на договор за обществена поръчка без да е проведена предвидената по закон процедура, липсата на задължителен етап от процедурата, която да я е опорочила или пък каквото и да е друго действие или бездействие на възложителя, което да е довело до неспазване на законовите изисквания по отношение на същата.

За да бъдат вашите права и законни интереси защитени и за да имате сигурност при участието в процедури по възлагане на обществени поръчки се обърнете към адвокат Михаил Мерджанов и специалистите от адвокатска кантора „МС Партнърс”, които с опита и знанията си в тази област ще бъдат вашия гарант за успех. За връзка с нас можете да посетите секцията КОНТАКТИ.

Адвокат за защита на авторско право – част ІІ

Адвокат авторски праваПродължение от Адвокат защита на авторски права – част І

На второ място адвокатът по авторско право трябва по неоспорим начин да докаже, че правата на неговия клиент принадлежат именно към авторските права, не към правата от някаква друга юридическа категория.

Този факт може да бъде доказан по няколко начина. В помощ на адвоката по авторско право ще бъде ако произведението, правата върху което се защитават е било публикувано официално. Това може да се потвърди със свидетелски показания, от самия автор, от сътрудници в печатни издания и издателски фирми, които са участвали в публикуването, от писмени доказателства – писма, договори, свидетелства, удостоверения и т.н. Ако предмета на авторско право е произведение на изкуството /скулптура или картина/ би било в помощ на адвоката и ако същото е излагано публично в галерии или музеи и същото е станало широко известно на обществеността. Това чувствително би облекчило процеса на доказване, но в действителността нещата, рядко се развиват по такъв начин и много по-често адвокатът по авторско право се сблъсква със сложността на доказване при положение, че авторът все още не е обнародвал своето произведение. Какво да се предприеме в подобен случай, ако друг е „откраднал” идеята и я е обнародвал първи. В този случай в действие отново влизат показанията на автора, негови близки, колеги, справки от предварителни документи до различни институции, фактури за материали за изработката, дори и снимки и записи, които обаче могат да бъдат подкрепени от свидетелски показания.

На трето място адвокатът по авторско право трябва да докаже вида на претърпените вреди и паричното им изражение, което претендира неговият клиент.

Този елемент от доказването се отличава с известна сложност предвид това, че съществуват множество и различни начини на засягане на авторските права. Това могат да бъдат нарушавания на правото върху произведение, правото на име, на възпроизвеждане, предаване в ефир, превод и т.н. За да се установи размерът на причинената вреда и нарушителят е юридическо лице е необходимо да се изискват счетоводни и други финансови документи, сключените договори и отчетите от печалбите от това, че противоправно са предлагали на пазара обекта на авторските права. Нарушителят естествено ще се старае по всякакъв начин да намали размера на тези вреди, което от своя страна може да наложи назначаването на експертиза, която точно да определи размера, която да покаже може ли да се вярва на документите, предоставяни от нарушителя.

На четвърто място адвокатът по авторско право е длъжен да докаже целта, с която е свързано нарушението на правата на неговия клиенти.

В случая е без значение дали нарушителят е целял извличане на финансова изгода или друго. Основната цел на адвоката по авторско право е да накара съда да присъди в полза на неговия клиент ищец обезщетение за претърпените вреди. За това и защитникът следва да използва целия арсенал от доказателствени средства, които са му предоставени от закона – от показания на свидетели до веществени доказателства и различни експертизи.

Като заключение ще насоча вниманието на читателя към това, че сред множеството адвокати, следва да се обърнат именно към такъв с профил авторско право. Адвокат Михаил Мерджанов в партньорство с кантора „МС Партнърс” предлага качествени юридически услуги по защитата на авторските права като осигурява правни консултации и адвокатско представителство на интересите на своите клиенти в тази специфична правна област. За връзка с нас посетете секцията КОНТАКТИ.

Адвокат за защита на авторско право – част І

Адвокат авторски праваВ съвременното общество услугите предлагани от адвокати в различни области от живота ни се радват на увеличаващо се търсене. Не прави изключение и търсенето на юридическа защита в областта на авторските права. Както всички знаем от практиката ако един човек създаде нещо и то е добро, успешно, носещо печалба задължително ще се намери друг, който да се опита да извлече същата печалба. За да защити успешно интересите на своя клиент един добър адвокат по авторско право в съдебния процес трябва да изясни и установи безспорно множество релевантни за делото факти, които могат да бъдат от решаващо значение за успешния и благоприятен изход на делото. Фактите, които следва да бъдат изяснени са няколко групи.

На първо място адвокатът следва да установи безспорно, че дадени авторски права принадлежат именно на ищеца.

На практика не съставлява особена трудност тези факти да бъдат доказани, кото това може да стане по няколко начина. На първо място клиентът може да е автор, създател на тези права – книги или изобретения. Ако той е създател той задължително отбелязва това на творението си, като при оспорване на правата му обикновено се изисква графологическа експертиза на почерка или подписа му. Доказването на авторството също така може да бъде постигнато и с помощта на свидетелски показания.

Освен обаче лично творение на създателя авторските права могат да бъдат създадени и от служители или работници на клиента, на които същия е поръчал да създадат съответното творение. За доказване на тези факти адвокатът по авторско право трябва да изисква различни свидетелски показания, ангажиране на веществени доказателства, например заповеди и указания, а също така и експертизи на документи и материали.

Един сравнително разпространен начин за придобиване на авторски права от клиента е получаването им по наследство. В този случай адвокатът по авторско право, следва да предостави пред съда акт за смърт на автора и удостоверение за наследници, от които документи да бъде видно, че те са законните притежатели на претендираните права.

ОЧАКВАЙТЕ ПРОДЪЛЖЕНИЕ……….